Przetarg nieograniczony nr DPZP-37/12

PL-Kraków: Usługi prania i czyszczenia na sucho

2012/S 248-411051

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr J. Babińskiego 29
Osoba do kontaktów: Robert Szaraniec
30-393 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126524427
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 122621335

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.babinski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług pralniczych wraz z wynajmem pościeli
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie,
30-393 Kraków, ul. dr. Józefa Babińskiego 29

Kod NUTS PL213
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pralniczych wraz z wynajmem pościeli.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Usługi pralnicze, które obejmują:
a) odbiór własnym transportem brudnego asortymentu pralniczego z siedziby Zamawiającego przy ul. dr J. Babińskiego 29 w Krakowie oraz z komórek organizacyjnych znajdujących się poza siedzibą Zamawiającego,
b) pranie z dezynfekcją,
c) prasowanie i maglowanie bielizny pościelowej i prasowanie bielizny fasonowej,
d) drobne bieżące naprawy szwalnicze: zszywanie, łatanie, przyszywanie guzików itp.,
e) oznakowanie przez Wykonawcę na jego koszt wynajmowanego asortymentu pralniczego znakiem (logo) Zamawiającego, w sposób uzgodniony z Zamawiającym (wzór logo - załącznik nr 7),
f) dowóz czystego asortymentu pralniczego własnym transportem do komórek organizacyjnych Zamawiającego.
2) Wynajem bielizny pościelowej i pościeli.
Przedmiotem wynajmu są: poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, poduszki, kołdry w ilości zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitala. Bielizna pościelowa i pościel winna odpowiadać parametrom obowiązującym w podmiotach leczniczych, a technologia prania musi być przystosowana do wymogów sanitarnych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

98310000, 98300000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pralniczych wraz z wynajmem pościeli.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Usługi pralnicze, które obejmują:
a) odbiór własnym transportem brudnego asortymentu pralniczego z siedziby Zamawiającego przy ul. dr J. Babińskiego 29 w Krakowie oraz z komórek organizacyjnych znajdujących się poza siedzibą Zamawiającego,
b) pranie z dezynfekcją,
c) prasowanie i maglowanie bielizny pościelowej i prasowanie bielizny fasonowej,
d) drobne bieżące naprawy szwalnicze: zszywanie, łatanie, przyszywanie guzików itp.,
e) oznakowanie przez Wykonawcę na jego koszt wynajmowanego asortymentu pralniczego znakiem (logo) Zamawiającego, w sposób uzgodniony z Zamawiającym (wzór logo - załącznik nr 7),
f) dowóz czystego asortymentu pralniczego własnym transportem do komórek organizacyjnych Zamawiającego.
2) Wynajem bielizny pościelowej i pościeli.
Przedmiotem wynajmu są: poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, poduszki, kołdry w ilości zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitala. Bielizna pościelowa i pościel winna odpowiadać parametrom obowiązującym w podmiotach leczniczych, a technologia prania musi być przystosowana do wymogów sanitarnych.
3. Asortyment pralniczy będący własnością Zamawiającego określa załącznik 2.1. do SIWZ.
4. Asortyment pralniczy wynajmowany przez Zamawiającego określa załącznik 2.2. do SIWZ.
5. Częstotliwość i terminy określa harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia –załącznik 2.3. do SIWZ.
6. Zamawiający wynajmował będzie przez okres umowy od Wykonawcy asortyment pralniczy w następujących rodzajach i ilościach:
Asortyment Gramatura g/m2 Ilość [szt.] Specyfika Rozmiar [cm]
Poszewka 145 1305 bawełna, temperatura prania i dezynfekcji powyżej 85°C, z zakładką o długości 20 cm 70x75
Poszwa 145 1286 bawełna, temperatura prania i dezynfekcji powyżej 85°C, z zakładką o długości 30 cm 130x200
Prześcieradło 145 1540 bawełna, temperatura prania i dezynfekcji powyżej 85°C, 160x240
Podkład 400 315 nieprzemakalny, paroprzepuszczalny, temperatura prania i dezynfekcji powyżej 85°C, z bawełnianymi zakładkami o wymiarach 75x40 cm 75x85
Poduszka Waga 500 952 temperatura prania i dezynfekcji powyżej 85°C, nie ulegająca odkształceniom i tzw. krupieniu 70x75
Kołdra Waga 1000 952 temperatura prania i dezynfekcji powyżej 85°C, nie ulegająca odkształceniom i tzw. krupieniu 130x200
7. Wynajmowany asortyment pralniczy dostarczony przez Wykonawcę będzie nowy, wykonany z materiałów jakościowo dobrych i spełniający wymagania minimalne wskazane przez Zamawiającego powyżej w tabeli. Po zakończeniu świadczenia usługi wynajmu asortyment pralniczy (załącznik nr 2.2) zostanie w całości odsprzedany przez Wykonawcę Zamawiającemu (za 0,50 zł za sztukę) i stanie się jego własnością.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) przez cały okres związania ofertą.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wnosi się w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank PEKAO SA 45 1240 4722 1111 0000 4851 7298.
5. Za termin wniesienia wadium uznaje się moment wpływu pieniędzy na rachunek bankowy zamawiającego.
6. Wadium w pozostałych formach tj. oryginały poręczeń oraz gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych jak również poręczeń udzielonych przez upoważnione podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 b ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. 12- Budynek Administracji Szpitala.
7. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowa na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 bez konieczności potwierdzana tych okoliczności przez Wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez Wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust 1-2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wspólnej oferty pod warunkiem, że oferta będzie spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie i treści zgodnej z art. 99 k.c. w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego;
4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik;
5) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie dołączy oddzielnie następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
f) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
g) w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy na załączniku nr 4a do SIWZ.
Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
2. Opis sposobu dokonania oceny warunków:
1) Warunki z pkt 1.1), 1.3), 1.4) zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4.
2) Warunek z pkt 1.2) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ,
b) wykaz wykonanych, co najmniej trzech usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
c) dokumenty (referencje lub protokoły odbioru, itp.) potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku wykazania spełnienia warunków, wymaganych na podstawie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie wykazać spełnienie tych warunków.
3) Warunek z pkt 1.5) zostanie oceniony na podstawie dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817), które Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
f) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art.24 ust 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się ww. zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b, c, d, f, - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. e - składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 lit. a i c oraz pkt 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Dokument, o których mowa w pkt 7 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt 9 i 10 stosuje się odpowiednio.
12. Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
5. Ponadto należy dołączyć poniższe dokumenty:
a) formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ),
b) formularz cenowy (zał. nr 2 do SIWZ),
c) dowód wpłaty wadium,
d) wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) na załączniku nr 5 do SIWZ.
e) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
2) Warunek z pkt 1.2) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ,
b) wykaz wykonanych, co najmniej trzech usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
c) dokumenty (referencje lub protokoły odbioru, itp.) potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku wykazania spełnienia warunków, wymaganych na podstawie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie wykazać spełnienie tych warunków.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DPZP-37/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.1.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
portugalski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.1.2013 - 10:30

Miejscowość:

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków w Budynku 28

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu (np. kryteria oceny ofert).
3. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych.
4. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie:
a) terminów realizacji przedmiotu umowy wskazanych w umowie, gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności niezależnych od stron (siła wyższa) lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
b) ustawowej zmiany stawki VAT,
c) wzrostu ceny jednostkowej za usługę prania, raz w roku o wskaźnik poziomu inflacji, jednak nie więcej niż 1,5%,
d) strony dopuszczają możliwość realizacji przedmiotu umowy po cenach niższych niż w formularzu cenowym, a zmiany w tym zakresie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
e) Wykonawca zobowiązuje się - w przypadku wprowadzenia promocji cenowych - do objęcia nimi także Zamawiającego, a zmiany w tym zakresie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
f) Zamawiający zastrzega, że częstotliwość odbioru asortymentu pralniczego od Zamawiającego oraz liczba komórek organizacyjnych Zamawiającego, z których odbierany i do których jest dostarczany asortyment mogą ulec zmianie, przy równoczesnym zachowaniu niezmienności cen jednostkowych prania brutto.
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć:
a) opinię właściwego organu państwowej kontroli sanitarnej, dopuszczającą pralnię do świadczenia usług pralniczych dla podmiotów leczniczych, gwarantuje wykonanie usług dobrych jakościowo, zgodnie z normami i innymi warunkami umowy oraz oświadcza, że proces prania prowadzony będzie z zastosowaniem środków piorących dopuszczonych do stosowania w podmiotach leczniczych i gastronomii, posiadających atesty i opinie właściwych jednostek, zapewniających działanie dezynfekcyjne, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze,
b) zaświadczenie wydane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną właściwą dla siedziby Wykonawcy, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych ustawą o Inspekcji sanitarnej oraz spełnia wymogi dotyczące prania bielizny w podmiotach leczniczych z zachowaniem bariery higienicznej,
c) oświadczenie Wykonawcy, że stosowane środki piorąco -dezynfekujące są przeznaczone do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej i są zgodne z wymogami ustawy z dnia 27.07.2001 r. o urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (Dz. U. nr 126, poz.1379 z 2001r. z późn. zm.),
d) oświadczenie Wykonawcy, że odbiór i transport bielizny brudnej oraz czystej jest zorganizowany z zachowaniem wymogów sanitarnych, oraz że środki transportu do przewozu bielizny szpitalnej są dopuszczone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tejże ustawy, w terminach i na zasadach wskazanych w art. 179-182 ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7.Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224584740
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.12.2012

Materiały do pobrania (archiwum .zip).

1. Pytania do przetargu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

 

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?