Przetarg nieograniczony nr DPZP-34/12

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych”

 Procedura:    przetarg nieograniczony nr DPZP-34/12
Przedmiotem zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych wg asortymentu wymienionego w załącznikach nr 2 do SIWZ, stanowiącym formularz cenowy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):    30.10.00.00-0 – artykuły biurowe,
                    30.19.76.44-2– papier wielofunkcyjny do ksero i drukarek.

Miejsce realizacji: Magazyn Główny Szpitala Babińskiego w Krakowie.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Warunki:
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2)    Posiadają wiedzę i doświadczenie.
3)    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
2.    Opis sposobu dokonania oceny warunków:
2)    Warunki z pkt 1.1) – 1.4)) zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4.
3)    Warunek z pkt 1.5) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych,
b)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3.    Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4.    Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
5.    W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z warunków określonych w pkt 1.1) – 1.4) winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców, albo wszyscy wykonawcy mogą łącznie wykazać spełnienie tych warunków.
6.    W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a)    warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b)    warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
8.    Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty:
1.    W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć następujące dokumenty:
a)    oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 3 do SIWZ,
2.    Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
3.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy dołączyć następujące dokumenty:
1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 4 do SIWZ,
2)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3)    w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg załącznika nr 4a do SIWZ.
4.    W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy:
a)    próbki następujących produktów: poz. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 25, 41, 79.
5.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
6.    Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9.    Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
10.    W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
11.    Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

KRYTERIA I ZNACZENIE:                Cena            100 %

Wadium                         nie jest wymagane

TERMIN REALIZACJI:                 12 miesięcy od daty podpisania umowy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     27 listopada 2012 roku do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego -Budynek 28 - Kancelaria

OTWARCIE OFERT:    27 listopada 2012 roku o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego - Budynek Administracji.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:            30 dni

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Maria Ćwięka - tel. (012) 65-24-356,
w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska - tel. (012) 65-24-351.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami:
www.babinski.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19 listopada 2012 roku.

Materiały do pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty.

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?