Przetarg nieograniczony nr DPZP-29/12

  • Drukuj

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. dr. J.  Babińskiego 29
tel. (12) 652 43 51, fax. (12) 262 13 35
www.babinski.pl

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
pn.: „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi technicznej Szpitala Babińskiego w Krakowie wraz z przejęciem pracowników zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy"

 

 

Procedura:    przetarg nieograniczony nr DPZP-29/12

Przedmiot zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie bieżącej kompleksowej konserwacji urządzeń, instalacji i budynków wykorzystywanych przez Zamawiającego na działalność leczniczą i pomocniczą wraz z usuwaniem awarii, w celu utrzymania w należytym stanie substancji materialnej i pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz zapewnienia statutowej działalności Zamawiającego. Wykaz budynków i pomieszczeń określają załączniki 1 i 2 do umowy (wraz z charakterystyką obiektu, np.: powierzchnia, kubatura, ilość kondygnacji, opis techniczny, instalacje).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) świadczenie usługi bieżącej kompleksowej konserwacji urządzeń, instalacji i budynków wykorzystywanych przez Zamawiającego na działalność leczniczą i pomocniczą wraz z usuwaniem awarii (załącznik 3 do umowy);
b) przejęcie pracowników Zamawiającego na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy (stan na 17.09.2012r. – 14 pracowników (załącznik 4 do umowy) na podstawie odrębnego porozumienia;
c) odkupienie od Zamawiającego materiałów do wykonywania usługi (stan na 13.09.2012r. – wartość 55 402,74zł (załącznik 5 do umowy);
d) wynajem od Zamawiającego sprzętu i wyposażenia używanego obecnie do bieżącej kompleksowej konserwacji urządzeń, instalacji i budynków (załącznik 6 do umowy) - odrębna umowa.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie bieżącej i kompleksowej konserwacji urządzeń, instalacji i budynków oraz usuwanie awarii w następujących zakresach:
a) ogólnobudowlanym: roboty murarskie i malarskie, roboty dekarskie wraz z odprowadzeniem wód opadowych z budynku, roboty stolarskie i ślusarskie,
b) instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.w.u. i c.o., gazowych, wentylacji i klimatyzacji, przeciwpożarowych, telefonicznych,
c) podręcznego sprzętu gaśniczego stanowiącego wyposażenie budynków (hydranty wewnętrzne, koce gaśnicze, gaśnice, itp.),
d) urządzeń dźwigowych i nadzoru nad tymi urządzeniami,
e) elektrycznych kotłów warzelnych, urządzeń chłodniczych i gastronomicznych,
 - określonych w załączniku 3 do umowy.
4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania innych prac gwarantujących ciągłość statutowej działalności Szpitala, a nie ujętych w załączniku nr 3 do umowy i związanych z bieżącą kompleksową konserwacją urządzeń, instalacji i budynków oraz usuwaniem awarii.
5. Ustala się następujące granice wykonywania - w ramach usługi - prac na instalacjach wewnętrznych budynku:
a) instalacja elektryczna - do zacisków prądowych przyłącza kablowego,
b) instalacja zimnej wody – do zaworu przed wodomierzem,
c) instalacja ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją – do ostatnich zaworów przed wejściem rurociągów (dwóch) do kanału ciepłowniczego,
d) instalacja kanalizacyjna – do najbliższej studzienki poza budynkiem,
e) instalacja c.o. – do zaworów (dwóch) pod rozdzielaczami c.o.
f) instalacja gazowa – do zaworu odcinającego na zewnętrznej ścianie budynku,
g) instalacja telefoniczna – w całym zakresie w budynkach,
h) instalacja przeciwpożarowa – w całym zakresie w budynkach nr: 2A, 3A, 5B, 5C, 7A, 7B, 8,
i) odprowadzenie wód opadowych – do pierwszej studni przed kolektorem.
6. W przypadku stwierdzenia awarii poza granicami ustalonymi w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest zgłosić awarię na piśmie do Zamawiającego.
7. Prace wchodzące w zakres usługi bieżącej kompleksowej konserwacji wykonywane będą przez Wykonawcę na bieżąco i bez zbędnej zwłoki, w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na wykonywanie prac poza ustalonymi godzinami.
8.  Usuwanie przez Wykonawcę awarii nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż 2 godziny od momentu jej zgłoszenia. W przypadku awarii zagrażającej zdrowiu lub życiu ludzi Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego jej usunięcia, w tym zabezpieczenia budynku, instalacji lub urządzenia przed dalszym zniszczeniem.
9. Wykonawca w godzinach 15.00 – 7.00 w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta zobowiązany jest - w ciągu 1 godziny od przekazania zlecenia przez Zamawiającego - do przybycia do budynku lub pomieszczenia objętego przedmiotem zamówienia oraz ostatecznego ustalenia czy przedmiot zlecenia należy zakwalifikować jako awarię czy też jako pracę konserwacyjną. Następnie Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami pkt 9 (w zależności od kwalifikacji zlecenia).
10. W przypadku stwierdzenia awarii poza ustalonymi granicami, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie awarię na piśmie do Zamawiającego.
11. Szczegółowy zakres czynności dotyczących wykonywania prac konserwacyjnych oraz usuwania awarii obejmuje:
11.1. Roboty ogólnobudowlane:
11.1.1. Roboty murarskie i malarskie:
a. uzupełnienie muru i tynku w miejscach przekuć po odkrywkach instalacji wod.-kan. do pow. 4m2,
b. uzupełnianie tynku wewnętrznego i zewnętrznego do 4m2,
c. naprawa uszkodzonych pojedynczych biegów schodowych betonowych bez ich odtwarzania,
d. roboty malarskie (malowanie drobnych elementów np. łóżka, szafki, stoliki itp.) i powierzchnie do 4m2, podmalowanie ubytków,
e. roboty fliziarskie (uzupełnienia ubytków do 4m2),
f. roboty posadzkarskie (uzupełnienia i naprawy wykładzin, płytek PCV i terakoty do 4m2),
g. wylewki pod posadzki + wyrównanie j.w do 4m2,
h. roboty murowe wewnętrzne do 4m2,
i. suche tynki (ścianki+ okładziny z płyt kartonowo-gipsowych) do 4m2,
j. udrożnienie przewodów wentylacyjnych,
k. wymiana kratek wentylacyjnych,
l. drobne skucia fliz i tynków do 4m2,
m. drobne roboty rozbiórkowe.
11.1.2. Roboty dekarskie wraz z odprowadzeniem wód opadowych z budynku:
a. czyszczenie rynien, rur spustowych i czyszczaków,
b. drobne naprawy obróbek blacharskich, pasów podrynnowych, rynien i rur spustowych (lutowanie, regulacja, mocowanie),
c. uzupełnienie rur spustowych i rynien do 4 mb (jednorazowo w danym miejscu),
d. dorobienie i uzupełnienie pokryw i kratek czyszczaków,
e. drobne naprawy pokrycia dachowego do 4m2 na danym dachu,
f. usuwanie sopli z dachu i z elementów elewacji budynku,
g. usuwanie śniegu z dachów płaskich (budynek nr 102 wraz z częścią 102A, 105) w okresie zimowym,
h. drobne naprawy lub uzupełnienia elementów więźby dachowej,
i. obicie blachą drzwi, stołów itp.
11.1.3. Roboty stolarskie i ślusarskie:
a. szklenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, szaf meblowych,
b. dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych, ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych,
c. uzupełnienie okitowania wraz z zamocowaniem szyb,
d. wymiana zamków i zawiasów w drzwiach,
e. wymiana wkładek, klamek i szyldów w drzwiach oraz oknach,
f. naprawa i regulacja samozamykaczy w drzwiach,
g. naprawa drzwi, parkietów i progów,
h. naprawa mebli, wymiana zawiasów i zamków,
i. przegląd i zabezpieczenie okienek piwnicznych (styropian, siatka),
j. wieszanie flag, półek, karniszy i innych drobnych elementów,
k. naprawa i konserwacja wózków gospodarczych i drobnego sprzętu,
l. przegląd i konserwacja maszyn, pieców, sprzętu na oddziałach,
m. roboty spawalnicze (łóżka i inny sprzęt na oddziałach),
n. naprawa drobnych elementów metalowych i drewnianych,
o. wykonanie drobnych elementów metalowych (kraty itp.).
11.2. Roboty instalacyjne wewnątrz budynków:
11.2.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w.u. i c.o.:
1) czyszczenie i udrożnienie kanalizacji bytowej do pierwszej studzienki poza budynkiem,
2) udrożnienie (w tym odmrażanie w okresie zimowym) pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynku,
3) likwidacja nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o oraz wymiana instalacji do 4 mb.,
4) wymiana zaworów na: instalacji wodociągowej - do zaworu przed wodomierzem, instalacji c.o. – do zaworów pod rozdzielaczami,
5) dozór i konserwacja zestawu hydroforowego zlokalizowanego w budynku nr 8, obsługującego wewnętrzną sieć wodociągową,
6) zapewnienie ciągłego przepływu wody w instalacji wodociągowej, c.w.u. i c.o.,
7) wymiana lub naprawa armatury i przyborów sanitarnych (np.: misek ustępowych, kabin prysznicowych i brodzików, umywalek i zlewozmywaków, itp.),
8) wymiana grzejnika z uzbrojeniem,
9) izolacja rur c.o i wod-kan.,
10) odpowietrzanie grzejników,
11) udrażnianie umywalek, wpustów podłogowych (kratki odpływowe), brodzików, misek ustępowych oraz podejść kanalizacyjnych pod w/wymienione przybory,
12) wymiana zaworów przelotowych, grzejnikowych, odcinających, odpowietrzających na instalacji c.o.,
13) do 30. dnia każdego miesiąca dokonywanie odczytów liczników wody zimnej, wody ciepłej i centralnego ogrzewania w budynkach.
11.2.2. Instalacja gazowa (w budynku nr 16-Kuchnia):
a. konserwacja, przeglądy i naprawy instalacji i urządzeń gazowych,
b. sprawdzanie i czyszczenie dysz,
c. sprawdzanie i czyszczenie urządzeń zapalających (zapłon piezoelektryczny),
d. sprawdzanie i czyszczenie palników pilotujących,
e. sprawdzanie palników głównych,
f. sprawdzanie urządzeń przeciw wypływowych,
g. kontrola i ocena stanu technicznego rusztów i obudowy urządzeń,
h. wymiana materiałów eksploatacyjnych i zużytych części (uszczelki, dysze, palniki, zawory, przewody przyłączeniowe, itp.),
i. sprawdzanie szczelności podłączeń i urządzeń gazowych,
j    przegląd okresowy (roczny) stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej, armatury oraz urządzeń (przewody, zawory, kuchenki, patelnie, piecyki, itp.) – wykonanie próby szczelności zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62,
k    prowadzenie dokumentacji – dokonywanie wpisów w Książkach Serwisowych w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw.
11.2.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji:
a. konserwacja automatyki i systemów sterowania wraz z urządzeniami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi,
b. wykonywanie drobnych naprawy urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
c. wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,
d. sprawdzanie i czyszczenie filtrów mechanicznych i chemicznych,
e. wymiana filtrów powietrza oraz innych materiałów eksploatacyjnych,
f. kontrola, czyszczenie zanieczyszczonych lub wymiana uszkodzonych urządzeń stanowiących wyposażenie central wentylacyjnych, klimatyzatorów, nawiewników oraz urządzeń wchodzących w skład systemów, instalacji chłodniczych i grzewczych,
g. wymiana zużytych pasków klinowych i łożysk stanowiących wyposażenie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, uzupełnianie czynnika chłodzącego, uzupełnianie i wymiana oleju w urządzeniach,
h. kontrolowanie parametrów pracy i regulacja elementów automatyki i sterowania urządzeniami,
i. czyszczenie i regulacja elementów ciągów wentylacyjnych, regulujących i zapewniających osiągnięcie wymaganych parametrów,
j    pomiary prądów pobieranych przez silniki wszystkich konserwowanych urządzeń,
k    przegląd okresowy (roczny) stanu technicznego kanałów wentylacji mechanicznej zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62,
l    prowadzenie dokumentacji - dokonywanie wpisów w Książkach Konserwacji w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw.
11.2.4. Instalacja elektryczna:
a. bieżąca naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej i sygnalizacji przyzywowej,
b. sprawdzanie tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych (naprawa, wymiana uszkodzonych elementów) oraz usuwanie przyczyn przegrzania się zabezpieczeń,
c. wykonywanie bieżącej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i osprzętu,
d. obsługa i konserwacja instalacji przyzywowej wraz z wymianą uszkodzonego osprzętu,
e. wykonywanie podłączeń do instalacji elektrycznych nowo zakupionych urządzeń i sprzętu,
f. zapewnianie ciągłości funkcjonowania oświetlenia wewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego budynków,
g. wymiana żarówek i jarzeniówek oraz uszkodzonego osprzętu instalacyjnego,
h. naprawy instalacji – usuwanie awarii,
i. usuwanie drobnych usterek wykazanych w protokołach pokontrolnych z okresowych pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie pomiarów kontrolnych po wykonanych naprawach (usuniętych usterkach)
j    konserwacja, drobne naprawy i bieżące usuwanie awarii sprzętu elektrycznego AGD (np.: czajniki, odkurzacze, piecyki elektryczne, lodówki, wyparzarki, kuchenki mikrofalowe, itp.),
k    demontaż i ponowny montaż opraw i kloszy lamp celem ich umycia,
l    wydawanie orzeczeń technicznych o nieprzydatności do dalszej eksploatacji urządzeń i odbiorników elektrycznych,
m    do 30 dnia każdego miesiąca dokonywanie odczytów liczników elektrycznych w budynkach,
n    obsługa i eksploatacja agregatu prądotwórczego:
n1    bieżąca konserwacja agregatu prądotwórczego zgodnie z instrukcją obsługi agregatu (oględziny, sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie paliwa, płynu chłodzącego, oleju silnikowego, elektrolitu w akumulatorach rozruchowych, itp.),
n2    wykonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek agregatu prądotwórczego,
n3    raz w miesiącu testowe uruchamianie agregatu prądotwórczego bez obciążenia na okres 1 godziny,
n4    raz na pół roku w terminie uzgodnionym z dyrekcją Szpitala sprawdzające uruchomienie agregatu z przełączeniem na instalację pod obciążeniem,
n5    wykonywanie przeglądów okresowych urządzenia 2 razy w roku, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 07.07.1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji zespołów prądotwórczych w zakresie utrzymania urządzeń w sprawności techniczno-eksploatacyjnej,
n6    w przypadku awarii zasilania w energię elektryczną Szpitala, uruchomienie agregatu z przełączeniem zasilania na instalację oraz nadzór nad prawidłowością działania.
11.2.5. Instalacja telefoniczna:
a. Serwis sieci telefonicznej Szpitala:
a1    usuwanie usterek i awarii sieci telefonicznej znajdującej się w budynkach,
a2    usuwanie usterek powstałych w wyniku użytkowania aparatów telefonicznych,
a3    usuwanie usterek linii telefonicznych (np.: zerwanie linii, wyrwanie gniazdka),
a4    usuwanie usterek powstałych w wyniku użytkowania aparatów wrzutowych (jeżeli usterka nie wymaga odesłania aparatu do producenta),
a5    wykonywanie drobnych napraw uszkodzeń sieci poprzez np. wymianę pojedynczych wkładek RJ w gniazdkach lub wtyczek, zarabianiu kabli do urządzeń korzystających z linii telefonicznej.
b. Konserwacja sieci telefonicznej Szpitala:
b1    dbanie o należyte zabezpieczenie sieci telefonicznej przed nieuprawnionym dostępem,
b2    usuwanie braków w zabezpieczeniach sieci telefonicznej,
b3    okresowe kontrole zabezpieczeń.
11.2.6. Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania:
Zakres zamówienia obejmuje następujące systemy:
1) sygnalizacji pożaru –  tj. urządzeń sygnalizacji przeciwpożarowych składających się z centrali sygnalizacyjnych, czujek dymowych, ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz osprzętu (w budynkach nr 5B, 5C, 7A,8 i przychodnia przy ul. Śniadeckich 12),
2) oddymiania - tj. urządzeń systemowych oddymiania składających się z centralek, klap oddymiających, czujek dymowych oraz osprzętu (w budynkach nr 2A, 3A, 5B, 5C, 7A, 7B, 8 i przychodnia przy ul. Śniadeckich 12) w tym:
a) kontrola działania mechanizmów i urządzeń instalacji systemów przeciwpożarowych,
b) regulacja elementów i podzespołów systemów ppoż.,
c) usuwanie awarii działania systemów ppoż.,
d) dostawa i montaż niezbędnych materiałów konserwacyjno – eksploatacyjnych zapewniających prawidłową pracę instalacji i urządzeń (np.: szybek do ROP-ów, przycisków ewakuacyjnych, czujek, itp.),
e) przeprowadzanie wymaganych przepisami prawa, zgodnie z odpowiednimi normami oraz zaleceniami producenta przeglądów, prób działania, testów i pomiarów systemów,
f) dokonywanie wpisów do „Książki konserwacji, napraw i kontroli działania systemu przeciwpożarowego” potwierdzających wykonanie czynności konserwacji, napraw i kontroli.
11.3. Obsługa Szpitala w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego stanowiącego wyposażenie budynków (hydranty, wewnętrzne, koce gaśnicze, gaśnice, itp.):
1) przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia i sprzętu przeciwpożarowego prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania,
2) hydranty i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi polskimi normami i dokumentacją techniczną sprzętu,
3) przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa powyżej, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku,
4) wymiana materiałów eksploatacyjnych gwarantujących wymagane przepisami bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
5) dokonywanie wpisów do „Książki konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego” potwierdzających wykonanie czynności konserwacji i naprawy.
11.4.    Konserwacja i nadzór urządzeń dźwigowych:
1) obsługa techniczna i czynności konserwacyjne w zakresie przeglądów dźwigów towarowych i osobowych znajdujących się w budynkach szpitalnych (według załączonego zestawienia dźwigów – załącznik nr 3.1), zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego oraz dokumentacją Urzędu Dozoru Technicznego,
2) wykonywanie według potrzeb niezbędnych regulacji i drobnych napraw, dostarczanie i wymiana środków smarujących,
3) wykonywanie koniecznych prac zapewniających bezawaryjne użytkowanie urządzeń dźwigowych,
4) wykonywanie czynności związanych z obsługą okresowych badań technicznych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, w tym również wykonywanie pomiarów elektrycznych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym,
5) realizacja zaleceń i nakazów pokontrolnych Urzędu Dozoru Technicznego,
6) całodobowa obsługa pogotowia dźwigowego przez 7 dni w tygodniu. Pogotowie podejmuje interwencje związane z uwolnieniem pasażerów uwięzionych w kabinie oraz usuwaniem na bieżąco drobnych usterek w celu umożliwienia bezpiecznej pracy dźwigu lub zabezpieczenia dźwigu do czasu usunięcia awarii,
7) prowadzenie na bieżąco wpisów w dziennikach konserwacji dźwigów (dotyczy wszystkich czynności przeprowadzonych na dźwigu).
11.5. Konserwacja elektrycznych kotłów warzelnych, urządzeń chłodniczych i gastronomicznych:
1) przeglądy, konserwacja i drobne naprawy urządzeń j.w. w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej,
2) wykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń i instrukcją obsługi,
3) sprawdzanie stanu osprzętu elektrycznego, przewodów i zacisków urządzeń j.w.,
4) sprawdzenie prawidłowości działania armatury bezpieczeństwa kotłów warzelnych (manometru, zaworu bezpieczeństwa, zaworu odpowietrzenia),
5) konserwacja automatyki i systemów sterowania kotłów warzelnych i urządzeń chłodniczych,
6) prowadzenie na bieżąco wpisów w książkach konserwacji urządzeń (dotyczy wszystkich czynności przeprowadzonych na urządzeniach).
12. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wynajęcia na terenie kompleksu szpitalno-parkowego w Krakowie- Kobierzyn przy ul. dr. J. Babińskiego 29 pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze techniczne i socjalne. W tym celu konieczne będzie zawarcie odrębnej umowy najmu z użytkownikiem (administratorem) tych pomieszczeń. Zamawiający informuje, że użytkownik (administrator) określił orientacyjną stawkę czynszu w kwocie 30,00zł/m2.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Miejsce wykonania: obiekty Szpitala wskazane w załącznikach 1 i 2 do umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
2. Opis sposobu dokonania oceny warunków:
2) Warunki z pkt 1.1) i 1.2) zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4.
3) Warunek z pkt 1.3) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4,
b) wykaz co najmniej 7 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 3 do SIWZ wraz z załącznikiem 3a do SIWZ. Wymienione osoby powinny posiadać co najmniej doświadczenie i uprawnienia określone w załączniku 3 do SIWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień na załączniku 3b do SIWZ,

4) Warunek z pkt 1.4) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4,
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1mln złotych.
5) Warunek z pkt 1.5) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy).
3. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z warunków określonych w pkt 1.1) – 1.4) winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców, albo wszyscy wykonawcy mogą łącznie wykazać spełnienie tych warunków.
6. W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a) warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b) warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 2 do SIWZ,
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg załącznika nr 3 do SIWZ wraz z załącznikiem 3a do SIWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 3b do SIWZ,
d) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
10. Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy dołączyć następujące dokumenty:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 4 do SIWZ,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c. w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg załącznika nr 4a do SIWZ,
d. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy).
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.b, d, e, g - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
13. W odniesieniu do dokumentu, o których mowa w pkt 11.f – Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
14. Dokument, o których mowa w pkt 12a i c oraz pkt 13 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
15. Dokument, o których mowa w pkt 12b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
16. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
17. Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
19. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

KRYTERIA I ZNACZENIE:                                        Cena                100 %

WADIUM                                                             13 000,00 zł

TERMIN REALIZACJI:                                             12 miesięcy od daty podpisania umowy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     10 października 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego -Budynek Administracji, pok. 11-Kancelaria Szpitala.
OTWARCIE OFERT:    10 października 2012 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Budynek 28.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:                        30 dni

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Magdalena Józefiak - tel. (012) 65-24-410; 0/601-712-832
w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska, - tel. (012) 65-24-351.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami: www.babinski.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 października 2012r.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Materiały do pobrania.

Informacja dla wykonawców - WAŻNE.

Informacja o zmianie terminu - WAŻNE.

Pytania i odpowiedzi (12.10.2012) + regulamin wynagadzania.

Informacja dla wykonawców -WAŻNE.

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?