Przetarg nieograniczony nr DPZP-27/12

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. dr. J.  Babińskiego 29
tel. (12) 652 43 51, fax. (12) 262 13 35
www.babinski.pl

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
pn.: „Świadczenie pomocy prawnej”


Procedura:    przetarg nieograniczony nr DPZP-27/12

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie.
2. Świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego pomocy prawnej polegać będzie na udzielaniu porad prawnych, konsultacji, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów umów i aktów prawnych, udziale i pomocy w negocjacjach, egzekucji wierzytelności, zastępstwie prawnym i procesowym - w zakresie uzgodnionym pomiędzy stronami.
3. Pomoc prawna winna być prowadzona w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania Szpitala w siedzibie zamawiającego, jak i poza jego siedzibą - w zależności od bieżących potrzeb i rodzaju prowadzonej sprawy.
4. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić:
a) jednoosobową obsługę prawną świadczoną przez osobę o stosownych kwalifikacjach.
Zamawiający wymaga wykonywania bieżącej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego dwa dni w tygodniu po 2 godziny oraz w przypadkach wymagających niezbędnej konsultacji na wezwanie Zamawiającego.
Dni tygodnia oraz godziny pracy, w których wykonawca będzie wykonywał bieżącą obsługę prawną w siedzibie zamawiającego zostaną ustalone z zamawiającym przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne.
b) niezbędną dyspozycyjność wobec zamawiającego dla zapewnienia ciągłej ochrony prawnej jego interesów w zakresie prowadzonych spraw w tym również do reprezentowania zamawiającego na zewnątrz w sprawach wymagających obecności prawnej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):     79100000-5 Usługi prawnicze

Miejsce wykonania: Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. J. Babińskiego 29.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
2. Opis sposobu dokonania oceny warunków:
2) Warunek z pkt 1.1) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4.
3) Warunek z pkt 1.2) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4,
b) wykaz co najmniej trzech spraw z zakresu prawa pracy oraz co najmniej trzech spraw z zakresu prawa cywilnego, które wykonawca prowadził lub prowadzi przed sądem (w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3) Warunek z pkt 1.3) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4,
b) wykaz co najmniej trzech osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymienione osoby powinny posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej liczone od dnia uzyskania stosownych uprawnień,
c) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
d) Wykonawca dołączy kopię dokumentu potwierdzającą wpis osób na odpowiednią listę zawodową.
4) Warunek z pkt 1.4) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4,
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5) Warunek z pkt 1.5) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z warunków określonych w pkt 1.1) – 1.4) winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców, albo wszyscy wykonawcy mogą łącznie wykazać spełnienie tych warunków.
6. W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a) warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b) warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 2 do SIWZ,
b) wykaz spraw wg załącznika nr 5 do SIWZ,
c) dokument (np. referencje) potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg załącznika nr 4 do SIWZ wraz z załącznikiem 4a do SIWZ,
e) oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 4b do SIWZ,
f) kopie dokumentów potwierdzające wpis osób na odpowiednią listę zawodową,
g) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
10. Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).

11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg załącznika nr 3a do SIWZ.
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
13. Dokument, o których mowa w pkt 12 powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
15. Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
17. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

18. Ponadto należy dołączyć poniższe dokumenty:
a) formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ),
b) oświadczenie o podwykonawcach na załączniku nr 7 do SIWZ.

KRYTERIA I ZNACZENIE:                                Cena                100 %

WADIUM                                                     nie jest wymagane

TERMIN REALIZACJI:                                     12 miesięcy od daty zawarcia umowy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     21 września 2012 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego -Budynek Administracji,
pok. 11-Kancelaria Szpitala.
OTWARCIE OFERT:    21 września 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego - Budynek 28.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:                        30 dni

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Robert Szaraniec - tel. (012) 65-24-427,
w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska - tel. (012) 65-24-351.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami: www.babinski.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 września 2012r.

 

Materiały do pobrania.

Pytania i odpowiedzi (17.09.2012).

Informacja o wyborze oferty.

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?