Przetarg nieograniczony nr DPZP-20/12

  • Drukuj

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. dr. J. Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

pn.: "Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego wraz z bramkami GSM"

Procedura:    przetarg nieograniczony nr DPZP-20/12
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego wraz z bramkami GSM w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie elektronicznego systemu usług dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie”, współfinansowanego:
1) ze środków Unii Europejskiej  na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Umowa nr: MRPO.01.02.00-12-071/10-00-XVI/41/FE/11 z dnia 26.04.2011 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie,
2) ze środków Województwa Małopolskiego na podstawie Umowy nr IXA/131/PS/11 z dnia 21 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostarczenie, instalację, skonfigurowanie, wdrożenie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego systemu teleinformatycznego wraz z bramkami GSM współpracującego z dostarczoną centralą telefoniczną,
2) uruchomienie i zaprogramowanie systemu teleinformatycznego zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,
3) dostawę oprogramowania systemu teleinformatycznego i udzielenie licencji bezterminowych,
4) dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie urządzenia zabezpieczającego przed przegrzaniem systemu teleinformatycznego – klimatyzatora całorocznego,
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
6) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników i administratorów,
7) świadczenie usług serwisowych na zasadach określonych w specyfikacji technicznej.
3. Obecnie Zamawiający korzysta z systemu teleinformatycznego, który pracuje w oparciu o łącze ISDN-R2. W ramach systemu funkcjonuje u Zamawiającego:
a) cyfrowe łącze ISDN PRA (30B+D) - 1 szt.,
b) analogowe linie miejskie w ilości 16 szt.,
c) analogowe linie wewnętrzne w ilości 324 szt. w tym 32 cyfrowe,
d) Router Cisco 2921 UC Sec. Bundle w jednostkach zewnętrznych,
e) przełączniki Cisco Catalyst 2960C w jednostkach zewnętrznych.
4. Wymagania dotyczące systemu teleinformatycznego
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować i wdrożyć system teleinformatyczny, który działać będzie w oparciu o istniejące u Zamawiającego łącze ISDN-R2 (ISDN PRA (30B+D)), analogowe linie miejskie w ilości 16 szt. oraz analogowe linie wewnętrzne w ilości 350 szt., a w jednostkach zewnętrznych Zamawiającego działać będzie w oparciu o router Cisco 2921 UC Sec. Bundle oraz przełączniki Cisco Catalyst 2960C. Ponadto wdrażany system teleinformatyczny winien obsługiwać cyfrowe łącze ISDN BRA (2B+D) lub analogowe w ilości 2 szt./łącz. Zamawiający wymaga by łącza były programowalne CO/EXT. Jednocześnie dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany  i wdrożony system teleinformatyczny musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe i ilościowe opisane w tabelach nr 1 – 8 specyfikacji technicznej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie urządzeń w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na urządzenia o wyższych parametrach, niż Zamawiający określił jako minimalne i wymagane. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):     32.55.23.10 – 3- cyfrowe centrale telefoniczne

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
2. Opis sposobu dokonania oceny warunków:
1) Warunki z pkt 1.1), 1.2), 1.4) zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 3 do SIWZ:
2) Warunek z pkt 1.3) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do SIWZ wraz z załącznikiem 5a do SIWZ.
b) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 5b do SIWZ).
3) Warunek z pkt 1.5) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy na załączniku nr 4a do SIWZ.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z warunków określonych w pkt 1.1) – 1.4) winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców, albo wszyscy wykonawcy mogą łącznie wykazać spełnienie tych warunków.
6. W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a) warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b) warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 3 do SIWZ,
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do SIWZ wraz z załącznikiem 5a do SIWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 5b do SIWZ).
10. Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy dołączyć następujące dokumenty:
a)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ,
b)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)    w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy na załączniku nr 4a do SIWZ,
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
13. Dokument, o których mowa w pkt 12 lit powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
15. Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
17. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Miejsce realizacji: Szpitala Babińskiego w Krakowie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


KRYTERIA I ZNACZENIE:                Cena            100 %

Wadium                         nie jest wymagane

TERMIN REALIZACJI:                 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     17 lipca 2012r. do godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego -Budynek Administracji pok. 11-Kancelaria

OTWARCIE OFERT:    17 lipca 2012r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego - Budynek 28

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:            30 dni

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Rafał Skorus - tel. (012) 65-24-348,
w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska - tel. (012) 65-24-351.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami:
www.babinski.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 lipca 2012 roku.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

ZMIANA OGŁOSZENIA.

1. ZMIANA SIWZ.

2. ZMIANA TREŚCI SIWZ.

Materiały do pobrania.

1. Pytania i odpowiedzi.

Informacja o wyborze

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?