Przetarg nieograniczony nr DPZP-18/12

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. dr. J. Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl

Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
pn.: Wykonanie projektu konserwacji zieleni zabytkowego parku oraz opracowanie programu rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego w zespole szpitalno-parkowym w Krakowie - Kobierzynie 

Procedura:    przetarg nieograniczony nr DPZP-18/12
Przedmiot zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej konserwacji zieleni zabytkowego parku oraz opracowanie programu rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego w zespole szpitalno-parkowym w Krakowie – Kobierzynie.
2.    Zespół szpitalno-parkowy w Krakowie-Kobierzynie wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-893 z dnia 17.09.1991r.
3.    Obszar objęty opracowaniem: ok. 25ha zgodnie z obrysem na załączonym szkicu
4.    Gęstość drzew (pokrycie terenu) zróżnicowane 0d 0% do 100%.
5.    Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie następującej dokumentacji:
1)    projektu konserwacji zieleni zabytkowego parku w zakresie:
a)    inwentaryzacji drzewostanu wraz z określeniem stanu zdrowotnego poszczególnych egzemplarzy drzew i krzewów oraz naniesienia istniejącego drzewostanu na mapę sytuacyjną, wykonaną na aktualnym podkładzie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500;
b)    trwałego oznakowania drzew;
c)    określenia egzemplarzy drzew i krzewów do usunięcia oraz pielęgnacji z podaniem zakresu zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych
2)    sześcioletniego programu prac rewaloryzacyjnych ze wskazaniem zakresu prac do wykonania w każdym roku (plan wycinki, pielęgnacji, nasadzeń) na podstawie projektu konserwacji zieleni o którym mowa w pkt 1);
3)    uzyskanie wszelkich niezbędnych i koniecznych uzgodnień, opinii i decyzji dla opracowanej dokumentacji projektowej
6.    Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji map geodezyjnych oraz innych opracowań i materiałów pomocniczych celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
7.    Wykonawca wykonana kosztorys inwestorski, przedmiar robót (szczegółowy) oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
8.    Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. dokumentację wraz z pisemną akceptacją/ zatwierdzeniem przez właściwe służby konserwatorskie formie papierowej w następującej ilości egzemplarzy:
a)    projekt - 3 egz.,
b)    STWiORB - 3 egz.,
c)    przedmiary robót (kosztorys ślepy) - 3 egz.,
d)    kosztorysy inwestorskie - 3 egz.,
e)    oraz 2 egz. oświadczenia autorów dokumentacji projektowej o przekazaniu na rzecz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie prawa do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania całości lub części dokumentacji na wszystkich polach eksploracji przez pełny okres ochrony autorskich praw majątkowych.
9.    Wykonawca zobowiązany jest także dostarczyć Zamawiającemu w formie elektronicznej pliki zapisane na płycie CD:
a)    Kompletny opis techniczny do projektu w formie elektronicznej, w postaci dokumentu MS WORD format .doc oraz całą dokumentację projektową w postaci plików w formacie .pdf.
b)    Przedmiar robót (kosztorys ślepy) i kosztorys inwestorski w formacie .pdf.
c)    Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w formacie .doc i .pdf.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania i zagospodarowania terenu.
Miejsce wykonania: Zespół szpitalno-parkowy Szpital Babińskiego w Krakowie ul. dr. J. Babińskiego 29.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2)    Posiadają wiedzę i doświadczenie.
3)    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
2.    Opis sposobu dokonania oceny warunków
1)    Warunek z pkt 1.1.) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 2 do SIWZ.
2)    Warunek z pkt 1.2.) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a)    oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 2 do SIWZ,
b)    wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg załącznika nr 5 do SIWZ
c)    dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3)    Warunek z pkt 1.3.) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a)    dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 2 do SIWZ,
b)    dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  - załączniki nr 5 i 4b do SIWZ,
c)    dołączy oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 4a do SIWZ), a w szczególności, że:
c1)    osoba kierująca pracami projektowymi musi posiadać uprawnienia w zakresie architektury krajobrazu oraz kwalifikacje w zakresie wykonywania robót konserwatorskich w zieleni zabytkowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków oraz badań archeologicznych [Dz. U. nr 165, poz. 987].
4)    Warunek z pkt 1.4.) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 2 do SIWZ.
5)    Warunek z pkt 1.5.) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a)    oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 3 do SIWZ oraz
b)    dokument wymieniony w §2 ust. 1 pkt 2 w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz formie w jakiej ten dokument może być złożony (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
3.    Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4.    W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z warunków określonych w pkt 1.1) – 1.4) winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców, albo wszyscy wykonawcy mogą łącznie wykazać spełnienie tych warunków.
5.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a)    warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b)    warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
6.    Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.    W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć następujące dokumenty:
a)    oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 2 do SIWZ;
b)    wykaz co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania terenów zieleni, w tym jedną zatwierdzoną przez MKZ, o wartości nie mniejszej niż 100tys. zł każda, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg załącznika nr 5 do SIWZ,
c)    dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, protokoły odbioru),
d)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  - załączniki nr 4 i 4b do SIWZ,
e)    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 4a do SIWZ), a w szczególności, że:
e1)    osoba kierująca pracami projektowymi musi posiadać uprawnienia w zakresie architektury krajobrazu oraz kwalifikacje w zakresie wykonywania robót konserwatorskich w zieleni zabytkowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków oraz badań archeologicznych [Dz. U. nr 165, poz. 987].
Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
8.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy dołączyć następujące dokumenty:
a)    oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 2 do SIWZ,
b)    aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)    w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy na załączniku nr 3a do SIWZ.
W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.    W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć dokumentację fotograficzną zrealizowanej inwestycji na podstawie wykonanego projektu (bądź inne przykładowe prace).
10.    Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium RP, osoby o których mowa w art.24 ust 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.    Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 lit. b zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
12.    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 lit b składa dokument wystawiany w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
13.    Dokument, o których mowa w pkt 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt 7 stosuje się odpowiednio.
15.    Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
16.    Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 
KRYTERIA I ZNACZENIE:                            Cena                100 %

WADIUM                                                 nie jest wymagane

TERMIN REALIZACJI:                                 od daty zawarcia umowy do 26.10.2012r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     12 czerwca 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego -Budynek Administracji,
pok. 11-Kancelaria Szpitala.
OTWARCIE OFERT:    12 czerwca 2012 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego - Budynek 28.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:                        30 dni

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
•    w sprawach merytorycznych: Maria Ćwięka - tel. (012) 65-24-356,
•    w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska - tel. (012) 65-24-351.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami: www.babinski.pl
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 czerwca 2012r.

Materiały do pobrania

1. Szkic

2. Pytania i odpowiedzi

3. Zmiana ogłoszenia

4. Pytania i odpowiedzi

Informacj o wyborze

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?