Przetarg nieograniczony nr DPZP-16/12

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. dr. J. Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
pn.: „Remont i modernizacja dachu oraz wymiana przyobiektowej kanalizacji deszczowej budynku nr 27”

Procedura:    przetarg nieograniczony nr DPZP-16/12

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego nr 27. Budynek mieszkalny nr 27 jest obiektem znajdującym się w zespole szpitalno-parkowym w Krakowie-Kobierzynie, przy ul. Babińskiego 29, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-893 z dnia 17.09.1991r.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
A)    wykonanie prac polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego nr 27, w zakresie:
1)    robót przygotowawczych, które obejmują:
a)    wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku zgodnie z przepisami BHP
b)    zabezpieczenie trenu ogrodzeniem
c)    przygotowanie zaplecza budowy, placu składowania materiałów budowlanych, miejsca dla sprzętu i urządzeń budowlanych
d)    przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem p.poż.
e)    montaż rękawów zsypowych do transportu gruzu
f)    posadowienie tablicy informacyjnej
2)    robót rozbiórkowych, które obejmują:
a)    zdjęcie dachówki
b)    rozbiórka łat i deskowaniea dachu
c)    demontaż rynien i rur spustowych
d)    demontaż obróbek blacharskich
3)    remontu dachu, który obejmuje:
a)    roboty żelbetowe
b)    roboty ciesielskie
c)    wykonanie pokrycia dachowego
d)    obróbki blacharskie
e)    montaż rynien i rur spustowych
f)    stolarka okienna
4)    robót murowych, które obejmują:
a)    remont kominów
b)    tynkowanie
c)    malowanie
5)    roboty instalacyjne w zakresie instalacji odgromowej
6)    wywóz i utylizacja odpadów i gruzu.
B)    wykonanie tablicy informacyjnej zgodnej z wytycznymi NFRZK.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt i umieścić na terenie budowy tablicę informacyjną o parametrach i treści określonych w „Regulaminie działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”, wg danych podanych poniżej tj.:
•    Tablica informacyjna winna zostać umieszczona na terenie prowadzonych prac w terminie 7 dni od daty ich rozpoczęcia i może zostać usunięta najwcześniej na 3 dni przed ich zakończeniem. Tablicę informacyjną umieszcza się w widocznym miejscu, w tym w szczególności - w przypadku prac realizowanych z zastosowaniem rusztowań – na powierzchni pionowej rusztowania. W przypadku umieszczenia tablicy na rusztowaniu, terminy umieszczenia tablicy oblicza się względem dnia zakończenia montażu i rozpoczęcia demontażu rusztowania, na którym ma zostać umieszczona tablica.
•    Tablica informacyjna winna mieć tło koloru białego lub zbliżonego do białego i być wykonana z trwałego materiału gwarantującego estetykę i czytelność oraz spełniającego wymogi bezpieczeństwa.
•    Napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości proporcjonalnej do wielkości tablicy.
•    Minimalne wymiary tablicy informacyjnej wynoszą 100 cm x 120 cm. W przypadku prac na zewnątrz obiektu prowadzonych z zastosowaniem rusztowań, wymiary tablicy nie mogą być mniejsze niż:
a) 190 cm w pionie i 280 cm w poziomie, gdy łączna powierzchnia pionowa rusztowań na największej elewacji obiektu objętej rusztowaniami wynosi mniej niż 250m2,
b) 380 cm w pionie i 480 cm w poziomie, gdy łączna powierzchnia pionowa rusztowań na największej elewacji obiektu objętej rusztowaniami wynosi od 250 m2  do 500 m2,
c) 380 cm w pionie i 720 cm w poziomie, gdy łączna powierzchnia pionowa rusztowań na największej elewacji obiektu objętej rusztowaniami wynosi ponad 500 m2.
5)    Układ tablicy informacyjnej winien spełniać następujące warunki:
a) na tablicy umieścić należy logo SKOZK w reprodukcji barwnej; (logo można pobrać ze strony internetowej: www.skozk.pl)
b) obok lub pod logo umieścić należy tekst: „Prace finansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”,
c) w przypadku, w którym środki NFRZK stanowią jedyne poza środkami własnymi odbiorcy dotacji źródło finansowania, co najmniej 80% całej powierzchni tablicy powinno być poświęcone informacji o zaangażowaniu środków NFRZK w realizację zadania,
d) rozmiar czcionki użytej do wskazania na udział finansowy NFRZK nie może być mniejszy niż rozmiar innych napisów umieszczonych na tablicy,
e) na części tablicy niewykorzystanej w zakresie informacji o środkach  NFRZK Wykonawca umieści nazwę Zamawiającego, jego logo i dane adresowe, oraz dane i logo Wykonawcy prac i własną reklamę.
Wykonawca zobowiązany jest 10 dni przed zawieszeniem tablicy informacyjnej uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie projektu wyglądu tablicy. Montaż i demontaż rusztowań w trakcie trwania prac na terenie obiektu nie może mieć wpływu na ciągłość ekspozycji tablicy informacyjnej.
C)    wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej prac zrealizowanych w obiekcie z udziałem środków pochodzących z udzielonej Zamawiającemu dotacji NFRZK.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego robót przekazać Zamawiającemu dokumentację konserwatorską dotyczącą prac w obiekcie z udziałem środków pochodzących z udzielonej Zamawiającemu dotacji, w ilości:
a)    2 egz. dokumentacji konserwatorskiej w wersji papierowej,
b)    2 egz. dokumentacji konserwatorskiej w wersji elektronicznej na CD (2 płyty CD),
c)    2 egz. oświadczenia autorów dokumentacji konserwatorskiej o przekazaniu na rzecz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie prawa do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania całości lub części dokumentacji na wszystkich polach eksploracji przez pełny okres ochrony autorskich praw majątkowych.
5.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
6.    Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie:
a)    z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ,
b)    pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 274/10 z dnia 16.12.2010r. oraz wynikającym z niego zaleceniami dodatkowymi, tj.:
a)    stolarka okienna lukarny, musi stanowić wierne odtworzenie istniejącej stolarki, co do materiału, podziałów i koloru,
b)    cegła klinkierowa w kominach ponad dachem powinna być w kolorystyce spatynowanej cegły,
c)    należy zastosować rodzaj dachówki, który był użyty przy remontach dachów innych budynków Zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
                    45111100-9 Rozbiórka
                    45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
                    4560000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
                    45261300-7 Roboty pokrywcze (blacharskie)
                    45262100-2 Rusztowania
                    45261100-2 Roboty ciesielskie
                    45261210-9 Pokrycia dachowe
                    45262500-6 Roboty murowe
                    45312310-3 Instalacja odgromowa

Miejsce wykonania: Zespół szpitalno-parkowy Szpital Babińskiego w Krakowie ul. dr J. Babińskiego 29 – budynek mieszkalny nr 27.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2)    Posiadają wiedzę i doświadczenie.
3)    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
2.    Opis sposobu dokonania oceny warunków
1)    Warunek z pkt 1.1.) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 3 do SIWZ.
2)    Warunek z pkt 1.2.) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a)    oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 3 do SIWZ,
b)    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg załącznika nr 6 do SIWZ
c)    dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3)    Warunek z pkt 1.3.) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a)    dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 3 do SIWZ,
d)    dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  - załączniki nr 5 i 5b do SIWZ,
e)    dołączy oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 5a do SIWZ), a w szczególności:
e1)    kierownik budowy posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujących kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, ze zm.), i wykaże się co najmniej 2-letnią praktyką na budowie przy zabytkach nieruchomych, lub/i
e2)    posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania pracami remontowymi przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych([Dz. U. nr 150, poz. 1579) a ponadto
e3)    jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42).
4)    Warunek z pkt 1.4.) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 3 do SIWZ.
5)    Warunek z pkt 1.5.) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a)    oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ oraz
b)    dokument wymieniony w §2 ust. 1 pkt 2 w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz formie w jakiej ten dokument może być złożony (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
3.    Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4.    W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z warunków określonych w pkt 1.1) – 1.4) winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców, albo wszyscy wykonawcy mogą łącznie wykazać spełnienie tych warunków.
5.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a)    warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b)    warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
6.    Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.    W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć następujące dokumenty:
a)    oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 3 do SIWZ;
b)    wykaz trzech robót budowlanych w zakresie zbliżonym do prac określonych przedmiarem robót (naprawa, modernizacja dachu), o wartości nie mniejszej niż 100tys. zł każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg załącznika nr 6 do SIWZ,
c)    dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru),
d)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  - załączniki nr 5 i 5b do SIWZ
e)    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 5a do SIWZ),
f)    kopię uprawnień kierownika budowy w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, ze zm.),
g)    )kopię zaświadczenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika budowy - uprawniającego do kierowania i nadzorowania pracami remontowymi przy zabytkach ruchomych, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bądź zaświadczenia firm zatrudniających kierownika budowy - potwierdzających nazwę i lokalizację obiektu zabytkowego, w którym kierownik budowy kierował pracami budowlanymi wymaganej specjalności, czasokres zatrudnienia na tym obiekcie. Zaświadczenia firm winny potwierdzać posiadanie w sumie co najmniej dwuletniej praktyki w wymaganej specjalności przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych([Dz. U. nr 150, poz. 1579) oraz
h)    aktualne zaświadczenie kierownika budowy o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (lub dokumentów równoważnych).
Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
8.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy dołączyć następujące dokumenty:
a)    oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ,
b)    aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)    w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy na załączniku nr 4a do SIWZ.
W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.    Ponadto należy dołączyć poniższe dokumenty:
a)    formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ),
b)    kosztorys ofertowy (zał. nr 2 do SIWZ),
c)    wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia,
d)    dowód wpłaty wadium,
e)    oświadczenie o podwykonawcach na załączniku nr 7 do SIWZ.
10.    Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium RP, osoby o których mowa w art.24 ust 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.    Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się zaświadczeń, o których mowa w pkt 8 lit. b zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
12.    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 8 lit b składa dokument wystawiany w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
13.    Dokument, o których mowa w pkt 12 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt 13 stosuje się odpowiednio.
17.    Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
18    Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

KRYTERIA I ZNACZENIE:                            Cena                100 %
WADIUM                                                 8 000 zł
TERMIN REALIZACJI:                                 od daty zawarcia umowy do 30.09.2012r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:     5 czerwca 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego -Budynek Administracji,
pok. 11-Kancelaria Szpitala.
OTWARCIE OFERT:    5 czerwca 2012 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego - Budynek 28.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:                        30 dni

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
•    w sprawach merytorycznych: Anetta Rogoda - tel. (012) 65-24-396,
•    w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska - tel. (012) 65-24-351.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami: www.babinski.pl
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 maja 2012r.

Materiały do pobrania

Modyfikacja

Informacja o wyborze oferty

Sprostowanie

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?