Przetarg nieograniczony nr DPZP-6/12

Przetarg_6_2

DPZP-271-9-6-3/12

PL - Kraków: Urządzenia komputerowe

2012/S 44-071969

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babinskiego 29
Punkt kontaktowy: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. J. Babińskiego 29
Osoba do kontaktów: Robert Szaraniec
30-393 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126524427
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 122621335

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.babinski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa i instalacja sprzętu i wyposażenia IT, aplikacji oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie elektronicznego systemu usług dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zakup i wdrożenie urządzeń i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
2) przeprowadzenie szkoleń,
3) świadczenie usług serwisowych,
4) sprawowanie nadzoru autorskiego.
Przedmiot zamówienia obejmuje siedem pakietów, które można zrealizować w całości lub w częściach, gdzie część stanowią pakiety wg podziału, o którym mowa w SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30200000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zakup i wdrożenie urządzeń i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
2) przeprowadzenie szkoleń;
3) świadczenie usług serwisowych;
4) sprawowanie nadzoru autorskiego.
Przedmiot zamówienia obejmuje siedem pakietów, które można zrealizować w całości lub w częściach, gdzie część stanowią pakiety wg podziału, o którym mowa w SIWZ.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: 170 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa systemu bazodanowego

1)Krótki opis

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 1 Wykonawca:
a) dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje, wdroży i dostosuje do potrzeb Zamawiającego urządzenia – serwery, system pamięci masowej, przełącznik do sieci san i przełączniki szkieletowe, system operacyjny na serwerach, motor bazy danych oraz system do zarządzania,
b) przeprowadzi szkolenia administratorów,
c) świadczył będzie usługi serwisowe, na zasadach określonych w załączniku 2.1.B. do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30200000

3)Wielkość lub zakres

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 1 Wykonawca:
a) dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje, wdroży i dostosuje do potrzeb Zamawiającego urządzenia – serwery, system pamięci masowej, przełącznik do sieci san i przełączniki szkieletowe, system operacyjny na serwerach, motor bazy danych oraz system do zarządzania,
b) przeprowadzi szkolenia administratorów,
c) świadczył będzie usługi serwisowe, na zasadach określonych w załączniku 2.1.B. do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 25 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa systemu terminalowego

1)Krótki opis

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 2 Wykonawca:
a) dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje, wdroży i dostosuje do potrzeb Zamawiającego serwery terminali, terminale wraz z oprogramowaniem,
b) skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego system terminalowy wraz z wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym,
c) przeprowadzi wdrożenie i szkolenia administratorów,
d) oraz świadczył będzie usługi serwisowe, na zasadach określonych w załączniku nr 2.2.B. do SIWZ

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30200000

3)Wielkość lub zakres

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 2 Wykonawca:
a) dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje, wdroży i dostosuje do potrzeb Zamawiającego serwery terminali, terminale wraz z oprogramowaniem,
b) skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego system terminalowy wraz z wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym,
c) przeprowadzi wdrożenie i szkolenia administratorów
d) oraz świadczył będzie usługi serwisowe, na zasadach określonych w załączniku nr 2.2.B. do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 52 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa systemu zabezpieczeń

1)Krótki opis

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 3 Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dostarczenia i zainstalowania sprzętu wymienionego w tabelach nr 1 - 9,
b) skonfigurowania przełączników i routera,
c) podłączenia, skonfigurowania i uruchomienia systemu tworzenia i przechowywania kopii zapasowych i bezpieczeństwa,
d) uruchomienia i dostosowania oprogramowania do zarządzania powstałą siecią komputerową,
e) świadczenia usług serwisowych, na zasadach określonych w załączniku nr 2.3.B. do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30200000

3)Wielkość lub zakres

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 3 Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dostarczenia i zainstalowania sprzętu wymienionego w tabelach nr 1 - 9,
b) skonfigurowania przełączników i routera,
c) podłączenia, skonfigurowania i uruchomienia systemu tworzenia i przechowywania kopii zapasowych i bezpieczeństwa,
d) uruchomienia i dostosowania oprogramowania do zarządzania powstałą siecią komputerową,
e) świadczenia usług serwisowych, na zasadach określonych w załączniku nr 2.3.B. do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 40 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego

1)Krótki opis

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 4 Wykonawca:
a) dostarczy i zainstaluje stacje robocze wraz z oprogramowaniem, monitory oraz inne urządzenia wymienione w tabelach 1-6,
b) skonfiguruje dostarczony sprzęt ze sprzętem istniejącym u Zamawiającego,
c) świadczył będzie usługi serwisowe, na zasadach określonych w załączniku nr 2.4.B. do SIWZ

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30200000

3)Wielkość lub zakres

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 4 Wykonawca:
a) dostarczy i zainstaluje stacje robocze wraz z oprogramowaniem, monitory oraz inne urządzenia wymienione w tabelach 1-6,
b) skonfiguruje dostarczony sprzęt ze sprzętem istniejącym u Zamawiającego,
c) świadczył będzie usługi serwisowe, na zasadach określonych w załączniku nr 2.4.B. do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 40 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa oprogramowania do e-usług

1)Krótki opis

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 5 Wykonawca.
a) dostarczy, wdroży i uruchomi aplikację elektronicznego systemu usług dla pacjentów (e-usług),
b) przeprowadzi szkolenia użytkowników,
c) świadczył będzie usługi serwisowe,
d) sprawował będzie nadzór autorski, na zasadach określonych w załączniku nr 2.5.B. do SIWZ

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30200000

3)Wielkość lub zakres

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 5 Wykonawca.
a) dostarczy, wdroży i uruchomi aplikację elektronicznego systemu usług dla pacjentów (e-usług),
b) przeprowadzi szkolenia użytkowników,
c) świadczył będzie usługi serwisowe,
d) sprawował będzie nadzór autorski, na zasadach określonych w załączniku nr 2.5.B. do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Dostawa dodatkowych licencji oprogramowania medycznego

1)Krótki opis

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 6 Wykonawca.
a) dostarczy dodatkowe licencje oprogramowania medycznego, z którego korzysta dotychczas zamawiający- zgodnie z SIWZ
b) zainstaluje i wdroży moduły oprogramowania medycznego zgodnie z posiadanymi przez zamawiającego licencjami (z uwzględnieniem dostarczonych licencji) na 241 stanowiskach pracy
c) przeprowadzi szkolenia
d) będzie świadczył usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim na zasadach określonych w załączniku nr 2.6.B. do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30200000

3)Wielkość lub zakres

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 6 Wykonawca.
a) dostarczy dodatkowe licencje oprogramowania medycznego, z którego korzysta dotychczas zamawiający- zgodnie z SIWZ
b) zainstaluje i wdroży moduły oprogramowania medycznego zgodnie z posiadanymi przez zamawiającego licencjami (z uwzględnieniem dostarczonych licencji) na 241 stanowiskach pracy
c) przeprowadzi szkolenia
d) będzie świadczył usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim na zasadach określonych w załączniku nr 2.6.B. do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 170 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Rozbudowa systemu medycznego funkcjonującego u zamawiającego

1)Krótki opis

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 7 Wykonawca.
1/dostarczy nowe moduły wraz z licencjami oprogramowania medycznego,
2/zainstaluje i wdroży dostarczone moduły oprogramowania medycznego, zgodnie z dostarczonymi licencjami,
3/przeprowadzi szkolenia,
4/świadczył będzie usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim na zasadach określonych w załączniku nr 2.7.B. do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30200000

3)Wielkość lub zakres

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 7 Wykonawca.
1/dostarczy nowe moduły wraz z licencjami oprogramowania medycznego,
1/zainstaluje i wdroży dostarczone moduły oprogramowania medycznego, zgodnie z dostarczonymi licencjami,
3/ przeprowadzi szkolenia,
4/świadczył będzie usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim na zasadach określonych w załączniku nr 2.7.B. do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 170 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Pakiet 1 - 11 800 PLN, pakiet 2 - 13 500 PLN, pakiet 3 -1 900 PLN, pakiet 4 - 10 000 PLN, pakiet 5 - 450 PLN, pakiet 6- 6 770 PLN, pakiet 7 - 9 260 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury – w terminie do 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wspólnej oferty pod warunkiem, że oferta będzie spełniać następujące warunki:
1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie i treści zgodnej z art. 99 k.c. w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
4. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie dołączy oddzielnie następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy),
g) w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy na załączniku 4a do SIWZ,
5. W przypadku wykazania spełnienia warunków, wymaganych na podstawie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie wykazać spełnienie tych warunków.
6. W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1.) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonania oceny warunku.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
2.) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonania oceny warunku.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przy realizacji pakietu 1:
A1) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje trzy dostawy wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniami w zakresie tworzenia systemu bazodanowego w podobnym wymiarze jak rozwiązanie opisane w Pakiecie 1, w tym: jedna dostawa wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniami o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN, oraz dwie o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców, wg załącznika nr 6 do SIWZ,
B1) dołączy dokument potwierdzający, że dostawy, zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
C1) dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ;
Pakietu 2 a2) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje trzy dostawy polegających na dostarczeniu, instalacji, wdrożeniu i szkoleniu systemów terminalowych zgodnie z przedmiotem zamówienia Pakietu 2, w tym: jedna usługa o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN, oraz dwie o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców wg załącznika nr 6 do SIWZ;
B2) dołączy dokument potwierdzający, że dostawy, zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
C2) dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ;
Pakietu 3 a3) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje trzy dostawy dostaw polegających na dostarczeniu, instalacji, wdrożeniu i szkoleniu w zakresie systemów zabezpieczeń sieci komputerowej zgodnie z przedmiotem zamówienia Pakietu 3, w tym: jedna dostawa o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN, oraz dwie o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców, wg załącznika nr 6 do SIWZ;
B3) dołączy dokument potwierdzający, że dostawy, zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
C3) dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ;
pakietu 4 a4) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje trzy dostawy i wdrożenia w zakresie sprzętu informatycznego zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym: jedna dostawa o wartości nie mniejszej niż 1mln zł, oraz dwie o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców, wg załącznika nr 6 do SIWZ;
B4) dołączy dokument potwierdzający, że dostawy, zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
C4) dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ;
3.) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonania oceny warunku.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny warunku.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przy realizacji:
Pakietu 1.
a) dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do SIWZ wraz z załącznikiem 3a do SIWZ,
b) Zamawiający wymaga aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie pakietu 1 tj. nadzorowały pracę osób wdrażających system bazodanowy i szkolących administratorów posiadały uprawnienia w zakresie:
1/ inżyniera sieciowego posiadającego certyfikaty wydane przez producenta urządzeń z zakresu zabezpieczenia sieci komputerowej oraz routingu,
2/ inżyniera posiadającego certyfikaty producenta motorów baz danych,
c) dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ;
Pakietu 2.
a) dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do SIWZ wraz z załącznikiem 3a do SIWZ,
b) Zamawiający wymaga by osoby nadzorujące prace osób wdrażających system terminalowy i szkolących administratorów posiadały uprawnienia w zakresie:
1. inżyniera sieciowego posiadającego certyfikaty wydane przez producenta oferowanych urządzeń z zakresu zabezpieczenia sieci komputerowej oraz routingu,
2. inżyniera posiadającego certyfikaty z zakresu wirtualizacji,
3. inżyniera posiadającego certyfikaty z zakresu dostarczonego rozwiązania terminalowego,
c) dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
Pakietu 3.
a) dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do SIWZ wraz z załącznikiem 3a do SIWZ.
b) Zamawiający wymaga by osoby nadzorujące prace osób wdrażających system do zarządzania i szkolących administratorów posiadały uprawnienia w zakresie:
1. inżyniera sieciowego posiadającego certyfikaty wydane przez producenta oferowanych urządzeń z zakresu zabezpieczenia sieci komputerowej oraz routingu;
2. inżyniera posiadającego certyfikaty z zakresu projektowania rozwiązań tworzenia kopii zapasowych i kopii bezpieczeństwa.
3. inżyniera posiadającego certyfikaty z zakresu tworzenia i wdrażania systemu zabezpieczeń (zapory sieciowej),
c) dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
6) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
Opis sposobu dokonania oceny warunku.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy na załączniku nr 4a do SIWZ,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy).
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6) lit a-g.
3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów w następujący sposób:
a) warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b) warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r.-Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 3 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wg załącznika nr 6 do SIWZ,
c) .dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje, faktury itp.),
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 3a do SIWZ
e) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 5a do SIWZ).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W przypadku wykazania spełnienia warunków, wymaganych na podstawie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie wykazać spełnienie tych warunków.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy dołączyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy na załączniku nr 4a do SIWZ,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 9 (jeżeli dotyczy).
5. Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz. 1817).
6. W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy:
a) oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt i oprogramowanie posiada certyfikaty, deklaracje zgodności z normami wskazanymi w specyfikacji technicznej stanowiącej zał. 2.1.B -2.7.B do SIWZ [certyfikaty (np.: certyfikat ISO 9001, certyfikat EnergyStar 5.0,) oraz deklaracje CE],
b) szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia (karty charakterystyki) z podaniem parametrów, nazw, producenta, oraz danych technicznych, zgodnie z załącznikiem do formularza cenowego.
8. Ponadto należy dołączyć poniższe dokumenty:
a) formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ),
b) formularz cenowy (zał. nr 2 do SIWZ),
c) wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia dotyczący danego pakietu z uwzględnieniem odpowiedniego okresu realizacji przedmiotu zamówienia opracowanego na podstawie ramowego harmonogramu stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,
d) dowód wpłaty wadium,
e) oświadczenie o podwykonawcach na załączniku nr 7 do SIWZ.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się ww. zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. b, d, e, g - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. f - składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 lit. a i c oraz pkt 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Dokument, o których mowa w pkt 7 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt 9 stosuje się odpowiednio.
12. Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Opis sposobu dokonania oceny warunku.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przy realizacji:
Pakietu 1.
a) dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do SIWZ wraz z załącznikiem 3a do SIWZ.
b) Zamawiający wymaga aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie pakietu 1 tj. nadzorowały pracę osób wdrażających system bazodanowy i szkolących administratorów posiadały uprawnienia w zakresie:
1/inżyniera sieciowego posiadającego certyfikaty wydane przez producenta urządzeń z zakresu zabezpieczenia sieci komputerowej oraz routingu,
2/inżyniera posiadającego certyfikaty producenta motorów baz danych,
c) dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ;
Pakietu 2.
a) dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do SIWZ wraz z załącznikiem 3a do SIWZ.
b) Zamawiający wymaga by osoby nadzorujące prace osób wdrażających system terminalowy i szkolących administratorów posiadały uprawnienia w zakresie:
1. inżyniera sieciowego posiadającego certyfikaty wydane przez producenta oferowanych urządzeń z zakresu zabezpieczenia sieci komputerowej oraz routingu,
2. inżyniera posiadającego certyfikaty z zakresu wirtualizacji,
3. inżyniera posiadającego certyfikaty z zakresu dostarczonego rozwiązania terminalowego,
c) dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
Pakietu 3.
a) dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do SIWZ wraz z załącznikiem 3a do SIWZ.
b) Zamawiający wymaga by osoby nadzorujące prace osób wdrażających system do zarządzania i szkolących administratorów posiadały uprawnienia w zakresie:
1. inżyniera sieciowego posiadającego certyfikaty wydane przez producenta oferowanych urządzeń z zakresu zabezpieczenia sieci komputerowej oraz routingu;
2. inżyniera posiadającego certyfikaty z zakresu projektowania rozwiązań tworzenia kopii zapasowych i kopii bezpieczeństwa.
3. inżyniera posiadającego certyfikaty z zakresu tworzenia i wdrażania systemu zabezpieczeń (zapory sieciowej),
c) dołączy oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

DPZP-271-9-6-3/12

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

17.4.2012 - 10:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 17.4.2012 - 11:00

Miejscowość:

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków - Budynek 28.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Umowa nr MRPO.01.02.00-12-071/10-00-XVI/41/FE/11 z dnia 26.4.2011 r.

VI.3)Informacje dodatkowe

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiającym zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych- Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną (a każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdziła fakt ich otrzymania), albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówien Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 29.2.2012


Zawiadomienie o wyborze oferty.


ZMIANA OGŁOSZENIA.

Zmiana ogłoszenia 02.04.2012

Zminana SIWZ 02.04.2012

Zmiana SIWZ 10.04.2012

Materiały do pobrania

Pytania i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi 03.04.2012

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?