Przetarg nieograniczony nr DPZP-4/12

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. dr. Józefa Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl
O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

pn.: usługi pralnicze

Procedura:    przetarg nieograniczony nr DPZP-4/12

Przedmiotem zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pralniczych w określonym asortymencie (załącznik nr 1) w terminach określonych w harmonogramie (załącznik nr 2), w ilości około 8,5 tony miesięcznie. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) odbiór własnym transportem brudnego asortymentu pralniczego z siedziby Zamawiającego przy ul. dr J. Babińskiego 29 w Krakowie oraz z jednostek organizacyjnych znajdujących się poza siedzibą Zamawiającego,
b) pranie z dezynfekcją,
c) prasowanie i maglowanie bielizny pościelowej i prasowanie bielizny fasonowej,
d) drobne bieżące naprawy szwalnicze: zszywanie, łatanie, przyszywanie guzików itp.,
e) dowóz czystego asortymentu pralniczego własnym transportem do jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):    98.30.00.00-6.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego, udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6, Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły, nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:
a) oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ,
b) wykazu wykonanych, co najmniej trzech usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
c) dokumentu (referencje lub protokoły odbioru, itp.) potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym ww. warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych),
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:
a) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ oraz
b) dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2 w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4. W przypadku wykazania spełnienia warunków, wymaganych na podstawie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie wykazać spełnienie tych warunków.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a) warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b) warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 na załączniku nr 3 do SIWZ;
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej trzech usług w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
c) dokument (referencje lub protokoły odbioru) potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy dołączyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy na załączniku nr 4a do SIWZ.
3. Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
9. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć:
a) opinię właściwego organu państwowej kontroli sanitarnej, dopuszczającą pralnię do świadczenia usług pralniczych dla zakładów opieki zdrowotnej, gwarantuje wykonanie usług dobrych jakościowo, zgodnie z normami i innymi warunkami umowy oraz oświadcza, że proces prania prowadzony będzie z zastosowaniem środków piorących dopuszczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej i gastronomii, posiadających atesty i opinie właściwych jednostek, zapewniających działanie dezynfekcyjne, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze,
b) zaświadczenie wydane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną właściwą dla siedziby Wykonawcy, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych ustawą o Inspekcji sanitarnej oraz spełnia wymogi dotyczące prania bielizny w zakładach opieki zdrowotnej z zachowaniem bariery higienicznej,
c) oświadczenie Wykonawcy, że stosowane środki piorąco -dezynfekujące są przeznaczone do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej i są zgodne z wymogami ustawy z dnia 27.07.2001 r. o urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (Dz. U. nr 126, poz.1379 z 2001r. z późn. zm.),
d) oświadczenie Wykonawcy, że odbiór i transport bielizny brudnej oraz czystej jest zorganizowany z zachowaniem wymogów sanitarnych, ponadto środki transportu do przewozu bielizny szpitalnej są dopuszczone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium RP, osoby o których mowa w art.24 ust 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2 lit b składa dokumenty wystawiane w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ww. dokumenty powinny być wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
16. Ponadto należy dołączyć poniższe dokumenty:
a) formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ),
b) formularz cenowy (zał. nr 2 do SIWZ).

KRYTERIA I ZNACZENIE:                        Cena                                    100 %

Wadium                                                 20 000,00 zł

TERMIN REALIZACJI:                             24 miesiące od daty zawarcia umowy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     27 lutego 2012 roku do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego -Budynek Administracji pok. 11-Kancelaria

OTWARCIE OFERT:    27 lutego 2012 roku o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego - Budynek 28

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:                30 dni

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Izabela Krzywoń - tel. (012) 65-24-356,
w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska - tel. (012) 65-24-351.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami: www.babinski.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 lutego 2012 roku.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Materiały do przetargu.

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?