Przetarg nieograniczony nr SZP-1/12

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. dr. Józefa Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
pn.: „Sukcesywna dostawa środków czystości w zakresie siedmiu pakietów asortymentowych”
Procedura: przetarg nieograniczony nr SZP-1/12

Przedmiotem zamówienia:
jest sukcesywna dostawa mydła, proszku do prania, środków do konserwacji podłóg, płynów do mycia naczyń, środków do konserwacji mebli, płynów i tabletek do zmywarek, ręczników papierowych, papieru toaletowego, szczotek, mioteł , rękawic gumowych, worków foliowych, kostek do wc, środków do mycia powierzchni podłogowych, środków do mycia urządzeń sanitarnych, mopów i ściereczek, preparatów owadobójczych w zakresie siedmiu pakietów zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach 2.1. – 2.7. do SIWZ, (formularze cenowe).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 24513100-4, 24513291-9, 24513294-0, 24513290-2, 21221100-9, 21221300-1, 25222100-4, 3667300-9.

Miejsce realizacji: Magazyn Główny Szpitala im. dr. Józefa. Babińskiego w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29 oraz bezpośrednio do komórek organizacyjnych Szpitala Babińskiego wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie siedmiu pakietów zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach 2.1. – 2.7. do SIWZ, (formularze cenowe) oraz warunkami dostawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego (polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w wysokości 20% zamówienia podstawowego), Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.


KRYTERIA I ZNACZENIE: Cena 100 %

Wadium nie wymagane

TERMIN REALIZACJI: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 stycznia 2012 roku do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego -Budynek Administracji pok. 11-Kancelaria

OTWARCIE OFERT: 18 stycznia 2012 roku o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego - Budynek 28

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dniOsobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Izabela Krzywoń - tel. (012) 65-24-356, 694454863,
w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska - tel. (012) 65-24-351.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami: www.babinski.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 stycznia 2012 roku.


Materiały do pobrania

Zmiana SIWZ.
Pytania i odpowiedzi.
Informacja o wyborze

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?