Przetarg nieograniczony nr SZP-59/11

  • Drukuj
Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

pn.: „Dostawa i montaż okien oraz drzwi z PCV
Procedura: przetarg nieograniczony nr SZP-59/11

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż okien oraz drzwi z PCV w pomieszczeniach przychodni os. Centrum B-11 w Krakowie.
2. Zakres prac obejmuje:
1) demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych,
2) dostawę 7 szt. okien oraz 13 szt. drzwi z PCV o wzorze i parametrach dostosowanych do istniejących w budynku nowych okien. Okna PCV z nawiewnikami o profilu pięciokomorowym, bezołowiowe – potwierdzone certyfikatem, z bezpiecznymi, niskoemisyjnymi szybami wewnętrznymi, kolor biały, uszczelki w oknach wymienne (kolor szary),
3) montaż nowych okien i parapetów wewnętrznych,
a) obróbkę wstawionych okien:
b) od zewnątrz obróbka ościeży (m.in. wypełnienie szczelin montażowych),
c) od wewnątrz obróbka ościeży z zastosowaniem listew aluminiowych na narożnikach,
d) montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne,
4) wymianę parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej,
5) wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Miejsce wykonania: Przychodnia w Krakowie os. Centrum B 11

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1.) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
2.) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:
a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ
b) oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 4 do SIWZ.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym ww. warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych),
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:
a) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 5 do SIWZ oraz
b) dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2) w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a) warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b) warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

KRYTERIA I ZNACZENIE: Cena 100 %

WADIUM nie jest wymagane

TERMIN REALIZACJI: 60 dni od daty zawarcia umowy .

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29 grudnia 2011 roku do godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego -Budynek Administracji, pok. 11-Kancelaria Szpitala.

OTWARCIE OFERT: 29 grudnia 2011 roku o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Budynek 28.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni


Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Wiesław Piszczek tel. (12)65-24-390,
Jacek Adamski tel. (12)65-24-387;
w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska -Kowalska - tel. (012) 65-24-351.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami: www.babinski.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14 grudnia 2011 roku.

Materiały do pobrania. (UWAGA! 21.12.2011: dodano załącznik 7 - umowa, oraz dodatkowe szkice)

Pytania i odpowiedzi 1

Zawiadomienie o wyborze oferty.

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?