Przetarg nieograniczony nr SZP-56/11

  • Drukuj
Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

pn.: „Odbiór i unieszkodliwianie odpadów szpitalnych o kodzie 180101, 180182, 180109

Procedura: przetarg nieograniczony nr SZP-56/11
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze ze Szpitala Babińskiego w Krakowie oraz z terenowych jednostek organizacyjnych, transporcie i unieszkodliwianiu termicznym następujących odpadów szpitalnych:
a) medycznych - kod 180103, w ilości około 24Mg w skali roku,
b) zainfekowanych żywnościowych - kod 180182, w ilości około 4Mg w skali roku,
c) przeterminowanych leków - kod 180109, w ilości około 0,01Mg w skali roku.
wg załącznika nr 2 do SIWZ, stanowiącego Formularz cenowy.
Wywóz odpadów szpitalnych odbywać się będzie w następujących terminach: z terenu Szpitala Babińskiego w Krakowie codziennie w godz. 08:00 – 11:00, natomiast z jednostek terenowych po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2 - usługi związane z odpadami,
90.52.40.00-6 - usługi w zakresie odpadów medycznych.
90.52.42.00-8 – usługi usuwania odpadów szpitalnych
90.52.44.00-0 - usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

Miejsce realizacji: Szpitala Babińskiego w Krakowie oraz jednostkach terenowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 PZP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:
a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ,
b) zezwolenie lub zezwolenia właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243).
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:
a) oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ,
b) wykazu zakładów unieszkodliwiających odpady będące przedmiotem zamówienia,
c) świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez właściwego wojewodę spełniające wymagania art.49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.Nr 185 poz. 1243) - dotyczące kierownika spalarni, w której utylizowane będą odpady medyczne.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym ww. warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych),
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:
a) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ oraz
b) dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2 w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
3. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a) warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b) warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

KRYTERIA I ZNACZENIE: Cena 100 %

Wadium nie jest wymagane

TERMIN REALIZACJI: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 grudnia 2011r. do godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego -Budynek Administracji pok. 11-Kancelaria

OTWARCIE OFERT: 21 grudnia 2011r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Budynek 28

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Izabela Krzywoń - tel. (012) 65-24-356,
w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska - tel. (012) 65-24-351.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami:
www.babinski.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 13 grudnia 2011 roku.

Materiały do pobrania.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?