Przetarg nieograniczony nr SZP-58/11

Szpital Specjalistyczny im. dra J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. dra J. Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
pn.:
„Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych”
Procedura: przetarg nieograniczony nr SZP-58/11

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.654) oraz w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) w rozdziale 13a Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, które obejmują zdarzenia medyczne w rozumieniu tych ustaw, jakie miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonania oceny warunku

Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:

zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej,

oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.

Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Opis sposobu dokonania oceny warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny warunku

Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:

oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym w postaci, co najmniej jednego likwidatora szkód majątkowych,

oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny warunku:

Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:

wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, w co najmniej 100 %, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej na dzień 30.06.2011 roku,
wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, w co najmniej 100%, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej na dzień 30.06.2011 roku,

oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych),

Opis sposobu dokonania oceny warunku

Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:

oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ oraz

dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2 w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).

Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:

warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,

warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

KRYTERIA I ZNACZENIE: Cena 100 %

Wadium nie jest wymagane

TERMIN REALIZACJI: od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 grudnia 2011r. do godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego -Budynek Administracji pok. 11-Kancelaria

OTWARCIE OFERT: 15 grudnia 2011r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Budynek 28
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Aleksandra Konstanty, tel. (12)62 73 400, 697 030 473, fax. (12)62 73 409, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami:

www.eib.com.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 7 grudnia 2011 roku pod nr 322955-2011

Zawiadomienie o unieważnieniu.

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?