Przetarg nieograniczony nr SZP-54/11

  • Drukuj
Szpital Specjalistyczny im. dra J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. dra J. Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
pn.: „Serwis i konserwacja Oprogramowania Aplikacyjnego Eskulap oraz Eskulap Administracja wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
Procedura: przetarg nieograniczony nr SZP-54/11
Przedmiotem zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie serwisu, konserwacji i nadzoru autorskiego następujących modułów (aplikacji):

Lp.

Nazwa aplikacji

Liczba stanowisk

1

Eskulap-Ruch Chorych

Licencja otwarta

2

Eskulap-Rejestracja do Poradni

26

3

EskulapRozliczenia z Płatnikiem

1

4

Eskulap - Apteka

5

5

Eskulap – Apteczka Oddziałowa

25

6

Eskulap – Administracja Finanse Księgowość

14

7

Eskulap – Administracja Kadry

2

8

Eskulap - Płace

1

9

Eskulap - Magazyn

2

10

Eskulap – Środki Trwałe

1


Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.70.00-4- Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania.
Miejsce realizacji: Szpital Babińskiego w Krakowie, ul. dra J. Babińskiego 29.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym ww. warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Spełnienie tego warunku Zamawiający dokona na podstawie:
a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 2 do SIWZ,
b) wykazu co najmniej jednej wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej usługi polegającej na serwisie i konserwacji wraz z nadzorem autorskim oprogramowania Eskulap o wartości min. 50 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców,
c) dokumentu potwierdzającego (referencje), że usługa wskazana w wykazie została wykonana lub jest wykonywana należycie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Spełnienie tego warunku Zamawiający dokona na podstawie:
a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 2 do SIWZ,
b) oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia,
c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym ww. warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 2 do SIWZ.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych),
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:
a) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 3 do SIWZ oraz
b) dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2 w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a) warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b) warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.

KRYTERIA I ZNACZENIE: Cena 100 %

WADIUM nie wymagane

TERMIN REALIZACJI: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 listopada 2011 roku do godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego -Budynek Administracji,
pok. 11-Kancelaria Szpitala.
OTWARCIE OFERT: 15 listopada 2011 roku o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Budynek 28.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Rafał Skorus - tel. (012) 65-24-348, tel. kom.694-454-861,
w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska - tel. (012) 65-24-351.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami: www.babinski.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 listopada 2011 roku.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Materiały do pobrania.
Pytania i odpowiedzi.

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?