Przetarg nieograniczony nr SZP-53/11

Szpital Specjalistyczny im. dra J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. dra J. Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
pn.:
„Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia w celu realizacji zadania inwestycyjnego
pt.: dostosowanie budynku 102, mieszczącego oddziały szpitalne przeznaczone na prowadzenie rehabilitacji leczniczej, do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utworzenia Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Procedura: przetarg nieograniczony nr SZP-53/11
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: dostosowanie budynku 102, mieszczącego oddziały szpitalne przeznaczone na prowadzenie rehabilitacji leczniczej, do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utworzenia Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje trzy pakiety wg poniższego podziału:
• Pakiet I –meble biurowe,
• Pakiet II – meble i sprzęt medyczny,
• Pakiet III – wyposażenie AGD i inny.
Przedmiot zamówienia można zrealizować w całości lub w częściach, gdzie część stanowią pakiety.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2 - Meble biurowe
33.19.20.00-2 - Meble i sprzęt medyczny,
33.10.00.00-1 - Wyposażenie AGD RTV i gospodarcze,

Miejsce realizacji: Budynek 102 przy ul. dra J. Babińskiego 29 w Krakowie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia oraz zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym ww. warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych),
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:
a) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ oraz
b) dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2 w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
6. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a) warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b) warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


KRYTERIA I ZNACZENIE: Cena 100 %
Wadium nie wymagane

TERMIN REALIZACJI: od daty zawarcia umowy do 09.12.11r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 listopada 2011r. do godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego -Budynek Administracji pok. 11-Kancelaria

OTWARCIE OFERT: 14 listopada 2011r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Budynek 28

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Jacek Adamski - tel. (012) 65-24-387,
w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska - tel. (012) 65-24-351.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami:
www.babinski.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 04 listopada 2011 roku.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Materiały do pobrania.
1. Pytania i odpowiedzi.
2. Pytania i odpowiedzi.

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?