Przetarg nieograniczony nr SZP-51/11

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-393 Kraków , ul. Babińskiego 29
tel. (012) 652 43 51, fax. (012) 262 13 35
www.babinski.pl

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

„Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia w celu realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Śniadeckich 12 dla potrzeb utworzenia jednostki świadczącej usługi medyczne”
Procedura: przetarg nieograniczony nr SZP-51/11
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Śniadeckich 12 dla potrzeb utworzenia jednostki świadczącej usługi medyczne.
Przedmiot zamówienia obejmuje pięć pakietów wg poniższego podziału:
Pakiet I –meble biurowe i inne wyposażenie,
Pakiet II – meble i sprzęt medyczny,
Pakiet III – wyposażenie AGD, RTV i gospodarcze,
Pakiet IV – żaluzje okienne,
Pakiet V – sprzęt komputerowy.
Przedmiot zamówienia można zrealizować w całości lub w częściach, gdzie część stanowią pakiety.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2 - Meble biurowe
33.19.20.00-2 - Meble i sprzęt medyczny,
33.10.00.00-1 - Wyposażenie AGD RTV i gospodarcze,
30.20.00.00-1 – Urządzenia komputerowe
39.20.00.00-4 - Wyposażenie domowe,
39.70.00.00-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego.

Miejsce realizacji: Budynek przy ul. Śniadeckich 12 w Krakowie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia oraz zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym posiadanie uprawnień zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z tym ww. warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 na załączniku nr 3 do SIWZ.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych),
Opis sposobu dokonania oceny warunku
Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie:
a) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych na załączniku nr 4 do SIWZ oraz
b) dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 pkt 2 w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817).
6. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:
a) warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
b) warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.
9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

KRYTERIA I ZNACZENIE: Cena 100 %

Wadium nie wymagane

TERMIN REALIZACJI: od daty zawarcia umowy do 09.12.11r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 listopada 2011r. do godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego -Budynek Administracji pok. 11-Kancelaria

OTWARCIE OFERT: 10 listopada 2011r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Budynek 28

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Jacek Adamski - tel. (012) 65-24-387,
w sprawach proceduralnych: Bożena Jastrzębska-Kowalska - tel. (012) 65-24-351.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami:
www.babinski.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 02 listopada 2011 roku.

Wybór oferty.

Ponowny wybór oferty.

Materiały do przetargu.
Pytania i odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi.

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?