Negocjacje z ogłoszeniem Nr 2/2005

  • Drukuj
Negocjacje z ogłoszeniem na obsługe techniczną Szpitala. poprzednie .. spis treści .. następne Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 32 z dnia 2005.02.16 POZYCJA 7248 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: obsługa techniczna szpitala SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, do kontaktów: Woźniak, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6524347, 6524526, fax 012 2621335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.babinski.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1). SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: obsługa techniczna szpitala. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: systematyczne wykonywanie bieżącej obsługi technicznej Szpitala polegającej na wykonywaniu prac w branżach: remontowo-budowlanej, elektrycznej, szklarskiej, stolarskiej, ślusarskiej, wodno-kanalizacyjnej i c.o.. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: teren Szpitala. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.30.00.00. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: całość prac wystepujących w Szpitalu w okresie 12 miesięcy z opcją na dwa kolejne okresy 12-to miesięczne.. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36; SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) Wymagane wadium: 9000,00. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: A. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177) 2. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 3. Wniosą wadium w wymaganej wysokości i określonej przepisami formie. 4.Zobowiążą się do przejęcia 21 pracowników zamawiającego w trybie art. 23^ Kodeksu Pracy wykonujących dotychczas te prace. B. Warunki podlegające ocenie i sposób dokonywania ich oceny. 1. Do negocjacji zaproszonych zostanie pięciu wykonawców , którzy wykażą najwyższą wartość przerobu w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych. 2. W ramach zamówienia wykonawca składa oświadczenie, że: a) posiada uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia, c) przejmie 21 pracowników zamawiającego zamawiającego w trybie art. 23^ Kodeksu Pracy, d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, e) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zkaresie prowadzonej działalności gospodarczej, f) określające wielkość przerobu w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych.. SEKCJA IV: TRYBY IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z uprzednim ogłoszeniem. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 5. 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 24.03.2005. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.03.2005 godzina 11:00. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.03.2005, godzina 11:30, Szpital im. dr J. Babińskiego Pawilon nr 28 Centrum Sztuki. SEKCJA V: INNE INFORMACJE VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 10.02.2005. xxmKraków xxzSzpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej xxwmałopolskie xxrU xxpobsługa techniczna szpitala

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?